1 Allmänt

STONEPOWER-säkerhetsanvisningar

1 Allmänt

Denna handbok för säkerhet hjälper dig att använda, underhålla och transportera Stonepower maskiner tryggt. Om du följer anvisningar, använder du maskinen ekonomiskt och den funkar pålitligt.

Bruksanvisningar och denna handbok för säkerhet skall vara tillgängliga för alla maskinens operatörer och servicemänner. Alla som använder Stonepower maskiner skall läsa säkerhetsbestämmelser noggrant igenom innan de börjar använda maskinen. För övrigt skall alla följa nationella och byggplatsspecifika föreskrifter och regler. Tillverkaren bär inget ansvar för skador som orsakas av maskinens missbruk. Med missbruket avses sådant bruk som överstiger maskinens kapacitet eller som inte är ändamålsenlig användning.

Denna maskin är levererad åt kunden i sådant tillstånd att den är färdig för användning och därför extra installeringar är onödiga. När maskinen tas i bruk säkerhetsanvisningar ska följs.

Om maskinen levereras i delarna, är det nödvändigt att kolla att alla komponenterna är med och att de är oskadade. Montering ska göras i ett rent, rymligt och ljust utrymme. Alla behövliga och lämpliga verktyg, lyftanordningar och arbetsbänkar ska finnas på monteringsplats. Gör anslutningar och kopplingar omsorgsfullt, använd olja om nödigt och bevara maskinen ren.

Innan maskinen tas i bruk ska funktionaliteten testas och kollas att det finns inget läckage.

Kontrollera att nödstoppknappar fungerar och att de är i bra skick och rena.

Signifikanta riskkällor associerade med hydrauliska system

Het hydraulolja under högt tryck

Het hydraulolja under högt tryck skapar en risk i varje hydraulmaskin. Hydraulslangar ska kollas dagligen för läckor, slitage, sprickor, vridningar, åldrande och alla andra möjliga skador. Det är lika viktigt att kolla anslutningar för skador och täthet. Membranen på borrmaskin måste alltid vara i bra skick och i rätt ställning för att undvika oljeutsläpp.

Het hydraulolja under högt tryck bränner huden och orsakar sannolikt dödsfall. Beroende på mängd ger het olja omedelbar död eller orsakar döden senare genom blodförgiftning, svåra brännskador och mjukdelsskador.

Vikt och stabilitet

En tung maskin drabbas av skador och krossar allt om den ramlar ner. För att förhindra sådana olyckor är det nödvändigt att säkerställa operatörens yrkeskunnande och skicklighet att kontrollera maskinen. Det är lika viktigt att säkerställa att miljön är välorganiserad och kontrollered för att kunna bjuda på arbetssäkerhet.

Begagnad olja

Olja minimerar friktion och slitage genom smörjning, rengöring och kylning men begagnad olja gör tvärtemot. Den bombarderar det hydrauliska systemet från insidan med små partiklar och förstör det tillslut. Den här processen ökar säkerhetrsisker och förkortar systems livslängd. Begagnad olja i kompressor kan under lämpliga omständigheter explodera om den blandar sig med syre. Dieselbränslets flampunkt är låg och skador i det hydraulsystemet kan orsaka oljespill. Dessa risker ökar explosionskraft och gör det ytterst viktigt att hindra sådan olycksmöjlighet.

Komprimerad luft

Komprimerad luft orsakar mjukdelsskador. Pneumatiska slangar och anslutningar måste kollas dagligen för läckor, slitage, sprickor, vridningar, åldrande och andra skador.

Mänskliga faktorn

Om du hittar en människa, upptäcker du också flera misstag. Tryggt sätt att arbeta, god projektledning, tillräcliga resurser och välplanerad tidtabell minskar olycksrisk. Obehöriga får inte befinna sig inom arbetsområdet. Kommunikation är livsviktigt särskilt när det finns flera företag inom samma arbetsområdet. En liten försummelse kan starta en oönskad kedjereaktion och flera lilla misstag kan orsaka okontrollerade skador.

Signifikanta riskkällor associerade vid bergborrning

Hydrauliska maskiner

Se texten ovanpå.

Ojämn mark och rörande maskinsdelar

Att tappa balansen eller att skippa några försiktighetsåtgärder vägen brådska ökar olycksfara. Sannolikt är det handen som drabbas av rörande maskinsdelar, het eller hård yta. Balansen kan tappas genom att ramla, genom svindel, kortvarig medvetslöshet eller slag. Det kan också råka ske att kläder eller hår fastnas i rörande maskinsdelar. Maskinen kan slå på människan eller ramla ner. Det är klart att der är frågan om större krafter än vad människan tål.

Damm

Finkornig damm täpper huden, ögonen och respirationssystem utan PPE, personlig skyddsutrustning.

Buller

Buller kan orsaka trötthet, huvudvärk och hörselskador. Vägen buller kan man missa svagare ljud såsom varningsljud.

Flygande partiklar

Om skyddskåpan är sönder finns det en möjlighet att små stenbitar flyger ut borrhålet med hög hastighet.

Kyla

Utomhusarbete är åtminstone i de nordiska länderna vanligen kallt. Kyla gör människor långsamma: de motoriska färdigheterna blir sämre. Kyla orsakar trötthet, vilket försämrar koncentrationsförmågan och förmågan att observera omgivningen. Halkning och fall på hala och glatta ytor kan drabba människor såväl som maskiner.

Otillräcklig sikt på grund av dimma, frusna eller våta glasögonen, hård blåst och regn eller snö kan orsaka olyckor. Det sägs att kyla kan försämra kroppensimmunförsvar och göra människan mer mottaglig för olika sjukdomar efteråt.

Kalla och våta omständigheter kan orsaka några extra problem med maskiner, vilket leder vanligen till extra arbete och uppdatering av tidsplan.

Detta ökar stress och stressen är en relevant riskfaktor bakom flera olyckor. Enligt nordisk forskning finns det en korrelation mellan utomhusarbete och skadligt bruk av alkohol.

Antalet arbetsområden

Det är vanligt att byta borrningsplats ofta. Olika arbetsområden och -omständigheter skapar en väldig utmaning för riskledning.

Självstyre

En borrare arbetar vanligtvis ensam. Det kan finnas många människor i närheten, men borraren har huvudansvar för sitt eget arbete och sina maskiner. Arbetssäkerhet baserar på borrarens utbildning, arbetserfarenhet och kommunikationsfärdigheter. Vid olyckan fungerar självstyre inte bra.

Stress

Delvis komplicerade maskiner, trafik, buller, sprängämnen, rörledningar, kablar, tillfälliga installeringar, flera multinivå organisationer som skapar en temporär projektorganisation, brådska, kyla, heta, väldigt ansvar för maskiner och arbete och förpliktelse för att beakta borrmaskinen oavbrutet hela arbetstid orsakar stress för borraren.