14 Elapparater

STONEPOWER-säkerhetsanvisningar

14 Elapparater

Bara erfarna elektriker får underhålla elanläggningar. Skadade kablar, kontakter, tätningar och andra delar av elsystemet kan orsaka elstötar eller brand. Kontrollera tillstånd av elsystemet och fortsätt inte jobba innan systemet har blivit reparerat. Om det finns problem i elsystemet, stäng systemet omedelbart av.

När elsystemet repareras eller underhålls skall huvudströmbrytaren stängas av och säkras mot påslagning. De där delarna av elsystemet som skall repareras eller bytas skall lossas från elsystemet. Om reparation eller underhåll kräver ström, skall det finnas en person på platsen som kan stänga strömmen av snabbt om det behövs. Använd isolerade verktyg.

Batterier innehåller syra och speciellt skadade batterier kan orsaka fara. Ögonskydd, handskar och overallen skall användas när batterier handlas. Om du får syra på din hud eller ögon, skjöl med vatten och sök medicinsk hjälp.

Anslut minuspolen sist vid montering och lossa den först vid demontering för att undvika kortslutning. Observera risken för gnistbildning vid montering, demontering, hjälpstart och laddning för att undvika explosion därför att ett laddande batteri förångar vätegas. Koppla inte maskiner direkt till batteriet för testets skull vägen brandfaran.

Om det behövs att svetsa, lossa batteriet från elsystemet och lossa också alla andra sådana elapparater som inte utstår svetsningsspänningen.