16 Hydrauliska, pneumatiska och elektriska system

STONEPOWER-säkerhetsanvisningar

16 Hydrauliska, pneumatiska och elektriska system

Kolla regelmässigt de hydrauliska och pneumatiska systemen för att finna eventuella läckor. Innan arbetet fortsätts, skall läckor repareras ordentligt. Efter reparation eller underhåll skall alla trycksmätare, ventiler och andra säkerhetsbundna komponenter vara kopplade och färdiga att använda. Försök inte reparera läckor när maskinen är i gång.

Kontrollera utsättning av kablar och hydraulslangar för att förhindra spänning, snäva böjningar och andra risker och skador.

Trycksgränser av det pneumatiska systemet ska inte överstigas. Slangar och andra reservdelar skall uppfylla samma krav, till exempel förmågan att utstå tryck, som originella komponenter.

Före reparation eller underhåll av det pneumatiska eller hydrauliska systemet försäkra att trycket är nere i hela systemet. Arbeta inte under ingen maskindel som stannar upp med hydraulisk kraft. Använd passande stöd.

Demontera inte hydrauliska komponenter innan alla delarna som använder hydraulisk kraft har stöttats.

När borrmaskinens tryckackumulatorer handlas skall tillverkarens anvisningar följas.