7 Brandfarliga vätskor

STONEPOWER-säkerhetsanvisningar

7 Brandfarliga vätskor

Bränsle, smörjmedel och hydraulisk olja är brännbara. Dessutom är de hälsorisker. Långfristig och tät kontakt kan torka och irritera huden och orsaka permanenta ändringar. I lungorna kan de här kemikalierna orsaka infektionet. Oljedroppar och -spill kan irritera ögonen och huden. Oljeånga kan irritera ögonen och lungorna. Bär skyddande kläder och ögonskydd när det finns en stänkfara.

Om systemet läckar, finns det en risk för oljespill som kan antändas samt den saken att ett läckage är alltid en allmän hälsorisk. Kontrollera regelbundet att den hydrauliska kretsen är i god skick och behålla den i krävt tillstånd. Man får inte lokalisera ett läckage med händer. Olja som kommer med högt tryck bränner inte bara huden som musklar också.

Svep antändbart oljespill bort och förstör rengöringtrasan ordentligt. Rökning och elden är förbjudna när man handlar med antändbara kemikalier. Kemikalier skall skyddas mot gnista. Behåll extra antändbara kemikalier utom arbetsområde.

Tanka inte bränsle när maskinen är igång vägen brandfara och somliga andra faror. Tanka ute eller i ordentligt ventilerat utrymme och undvik het yta. Om det finns ett bränslespill, svep det bort innan du startar maskinen eller börjar underhåll.

Om bränslen läckar, skall pågående arbetet avbrytas och de erforderliga åtgärder ska tas som förhindrar antändning. Läckagestället skall repareras innan man fortsätter arbetet. Om det bränner, använd brandskyddsutrustning och ring larmnumret 11 2. Lär dig att använda brandskyddsutrustning.