Rockrobot Oy:n toimittajarekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Rockrobot Oy

Y-tunnus: 2583133-7

Käyntiosoite: Skaffarinkatu 7, 32800 KOKEMÄKI

Postiosoite: Vesimyllynkatu 2, 33310 TAMPERE

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: 

Petri Lehtinen

Puh. +358 40 588 2755

s-posti: info@stonepower.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Logistiikan ylläpito ja kehittäminen. Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 22.4.1999/523 8§:n luettelemiin edellytyksiin tai johonkin niistä.

Rekisterin tietosisältö

Toimittajarekisterissä voi olla osa tai kaikki seuraavista tiedoista: henkilön ja hänen edustamansa yrityksen nimi, puhelinnumerot (suora, yrityksen vaihde), osoitteet (asiointi-, posti-, työmaa-, sähköposti-, some-, toimitusosoite), titteli, kontaktityyppi (esim. toimittaja) ja toimittajaan tai hänen edustamaansa yritykseen liittyvät tapahtumat ja laitteet.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rockrobot Oy:hyn liittyvät kontaktit (tapaamiset, puhelin, sähköposti, some, Outlook, Messenger ja muut viestisovellukset, yritysten omien verkkosivujen kautta saapuneet yhteydenottopyynnöt).

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Toimittajarekisterin tietoja ei suoraan luovuteta organisaation ulkopuolelle. Ks “Henkilötietojen käsittelyssä käytetyt ohjelmat, sovellukset ja tietokannat”  Stonepower tietosuojaselosteessa nähdäksesi mitkä käyttämämme ohjelmat ja sovellukset jakavat tietoa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Kyllä siirretään. Laitteet ja ja niissä olevat sovellukset ovat pääsääntöisesti valmistettu ja hallinnoitu EU:n ja ETA:n ulkopuolella. Esim. kännyköissä, joita asioinnissa käytetään, on sovelluksia, jotka käyttävät Euroopan ulkopuolisia palvelimia, ja mitkä saattavat lukea osoitekirjaa, kuvia ja muuta puhelimesta löytyvää tietoa. Päivityksissä saattaa siirtyä tietoa valmistajan palvelimelle esim. varmuuskopioinnin yhteydessä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa. Henkilötietoja käsittelevät vain ne henkilöt, jotka suorittava logistiikkaan liittyviä tehtäviä.

Laitteissa, joilla toimittajiin otetaan yhteyttä tai luetaan tai käsitellään heihin liittyvää tietoa, on aktivoitu salasana-, PIN-kysely tai jokin muu käyttäjänvalvontatapa. Laitteita käytetään vain tunnetuissa verkoissa, joissa on palomuuri. Laitteissa on tietoturvaohjelma.

Toimittajarekisteripalvelimet sijaitsevat Tier3-tason laitetiloissa, joissa on kulunvalvonta ja murtosuojaus. Tilat täyttävät Viestintäviraston määrittelemät teletilojen turvallisuutta koskevat vaatimukset (Viestintävirasto 48A/2003:n määritys ”Tärkeä tila”). Verkko on suojattu palomuurilla.

Verkkosivu-, sähköposti- ja CRM-palvelimet on suojattu palomuurilla ja ne sijaitsevat L2-eriytetyssä verkossa.

Valtaosa laitteista ja sovelluksista, jopa kaikki, on valmistettu ja valvottu EU:n ja ETA:n ulkopuolelta, esim päivitysten tai toisten sovellusten kautta.

Henkilötietoja käsittelevät yrityksessä vain ne henkilöt, jotka suorittavat toimittajasuhteen hoitamiseen liittyviä tai tiedon suojaamiseen liittyviä tehtäviä.

Tarkastusoikeus

Toimittajalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Siitä on tehtävä kirjallinen pyyntö rekisterin yhteyshenkilölle (kohta 2). Pyyntöön on liitettävä koko nimi, osoite, puhelinnumero, tunnistustieto (asiakasnumero tms) sekä tiedon kuvaus, mikäli jokin tietty tieto kiinnostaa (esim. sähköpostit) ja kyseessä oleva aikaväli.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Toimittajilla on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tai epätarkan rekisterimerkinnän korjausta. Pyyntö tulee osoittaa kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle (kohta 2). Siihen on liitettävä koko nimi, osoite, puhelinnumero, tunnistustieto (asiakasnumero tms) sekä virheellisen tiedon ja sen korjauksen kuvaukset ja arvio ajankohdasta, mikäli korjauspyyntö liittyy johonkin tapahtumaan.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Toimittaja voi kieltää kokonaan tai osittain itseään koskevan tiedon käytön esim. markkinointiin.