Rockrobot Oy:n yhteistyö- ja sponsorointikumppanirekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Rockrobot Oy

Y-tunnus: 2583133-7

Käyntiosoite: Skaffarinkatu 7, 32800 KOKEMÄKI

Postiosoite: Vesimyllynkatu 2, 33310 TAMPERE

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: 

Petri Lehtinen

Puh. +358 40 588 2755

s-posti: info@stonepower.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhteistyöhön ja/tai sponsorointiin liittyvien suhteiden ja toiminnan ylläpito ja kehittäminen. Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 22.4.1999/523 8§:n luettelemiin edellytyksiin tai johonkin niistä.

Rekisterin tietosisältö

Yhteistyökumppaneiden ja sponsoroitavien rekisterissä voi olla osa tai kaikki seuraavista tiedoista: henkilön ja hänen edustamansa yrityksen tai yhdityksen nimi, puhelinnumerot (suora, yrityksen vaihde), osoitteet (asiointi-, posti-, työmaa-, sähköposti-, some-, toimitusosoite), titteli, kontaktityyppi (esim. yhteistyökumppani) ja yhteistyökumppaniin tai hänen edustamaansa yritykseen tai yhdistykseen liittyvät tapahtumat ja/tai laitteet.

Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteistyöhön tai sponsorointiin liittyvät kontaktit (tapaamiset, puhelin, sähköposti, some, Outlook, Messenger ja muut viestisovellukset, yritysten omien verkkosivujen kautta saapuneet yhteydenottopyynnöt).

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Yhteistyökumppaneiden ja sponsoroitavien rekisterin tietoja ei suoraan luovuteta organisaation ulkopuolelle. Ks “Henkilötietojen käsittelyssä käytetyt ohjelmat, sovellukset ja tietokannat” Stonepower tietosuojaselosteessa nähdäksesi mitkä käyttämämme ohjelmat ja sovellukset jakavat tietoa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Kyllä siirretään. Laitteet ja ja niissä olevat sovellukset ovat pääsääntöisesti valmistettu ja hallinnoitu EU:n ja ETA:n ulkopuolella. Esim. kännyköissä, joita asioinnissa käytetään, on sovelluksia, jotka käyttävät Euroopan ulkopuolisia palvelimia, ja mitkä saattavat lukea osoitekirjaa, kuvia ja muuta puhelimesta löytyvää tietoa. Päivitysten yhteydessä tietoa saattaa siirtyä valmistajan palvelimelle esim. varmuuskopioinnin yhteydessä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa. Henkilötietoja käsittelevät vain ne henkilöt, jotka suorittavat asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tehtäviä.
Laitteissa, joilla yhteistyökumppaneihin otetaan yhteyttä tai luetaan tai käsitellään heihin liittyvää tietoa, on aktivoitu salasana-, PIN-kysely tai jokin muu käyttäjänvalvontatapa. Laitteita käytetään vain tunnetuissa verkoissa, joissa on palomuuri. Laitteissa on tietoturvaohjelma.

Yhteistyökumppaneiden rekisterin palvelimet sijaitsevat Tier3-tason laitetiloissa, joissa on kulunvalvonta ja murtosuojaus. Tilat täyttävät Viestintäviraston määrittelemät teletilojen turvallisuutta koskevat vaatimukset (Viestintävirasto 48A/2003:n määritys ”Tärkeä tila”). Verkko on suojattu palomuurilla.

Verkkosivu-, sähköposti- ja CRM-palvelimet on suojattu palomuurilla ja ne sijaitsevat L2-eriytetyssä verkossa.

Valtaosa laitteista ja sovelluksista, jopa kaikki, on valmistettu ja valvottu EU:n ja ETA:n ulkopuolelta, esim päivitysten kautta.

Henkilötietoja käsittelevät yrityksessä vain ne henkilöt, jotka suorittavat yhteistyösuhteen hoitamiseen liittyviä tai tiedon suojaamiseen liittyviä tehtäviä.

Tarkastusoikeus

Yhteistyökumppanilla ja sponsoroitavalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Siitä on tehtävä kirjallinen pyyntö rekisterin yhteyshenkilölle (kohta 2). Pyyntöön on liitettävä koko nimi, osoite, puhelinnumero, tunnistustieto (asiakasnumero tms) sekä tiedon kuvaus, mikäli jokin tietty tieto kiinnostaa (esim. sähköpostit) ja kyseessä oleva aikaväli.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Yhteistyökumppanilla ja sponsoroitavalla on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tai epätarkan rekisterimerkinnän korjausta. Pyyntö tulee osoittaa kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle (kohta 2). Siihen on liitettävä koko nimi, osoite, puhelinnumero, tunnistustieto (asiakasnumero tms) sekä virheellisen tiedon ja sen korjauksen kuvaukset ja arvio ajankohdasta, mikäli korjauspyyntö liittyy johonkin tapahtumaan.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Yhteistyökumppani ja sponsoroitava voi kieltää kokonaan tai osittain itseään koskevan tiedon käytön esim. markkinointiin.